ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

เกี่ยวกับ COVID-19

รายงานสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำพูน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผังโครงสร้างระบบบัญชาเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส่วนปฏิบัติการโรงพยาบาลลำพูน

Coronavirus: the new disease Covid-19 explained

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ (การรับรองคุณภาพ HA ครั้งที่ 5) NEW

คู่มือติดตั้งโปรแกรม LabInfo เวอร์ชั่น1.3 NEW

ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการลาศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆ NEW

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Smart City Summit 2020 NEW

ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง CEO ของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก NEW

แจังประชาสัมพันธ์การเปิดหลักสูติวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

การเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมงานมหกรรมสินค้าและบริการสุขภาพ (Thailand Health Expo)ครั้งที่ 1ประจำปี 2563 ภายใต้ธีม Thailand Healthcare Capital of the World 2020

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

รับรางวัลโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

รับโล่รางวัลและใบเกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล

รู้ทันไวรัสโคโรนา COVID-19

100ปี สาธารณสุขไทย

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ(SMC)


อาคาร ๑๐๐ปี ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ

โรงพยาบาลลำพูน

  • 177 หมู่ 11
  • ถนน จามเทวี ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
  • โทรศัพท์ 0-5356-9100
  • โรงพยาบาลสาขา 053-560777
  • Email : Webmaster@lpnh.go.th